ANBI stichting

Een ANBI is een 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Een schenking aan een ANBI is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Ook is er geen erfbelasting verschuldigd over ontvangen erfenissen (mits opgenomen in het testament).


Culturele ANBI
Met een culturele ANBI bedoelt de Belastingdienst een ANBI die actief is in de beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, muziek, popmuziek en (muziek)theater.


Molen de Weert heeft als Rijksmonument de status van culturele ANBI
Molen de Weert is in 2003 door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg definitief geplaatst op de lijst van Rijksmonumenten in Nederland.           

 

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Voor donateurs van een culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek:

  • Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
  • Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Wilt u Molen de Weert een donatie of een schenking doen? Wij zijn blij met iedere gift. Het helpt ons dit prachtige monument draaiende te houden. Indien u eerst nadere informatie over de mogelijkheden m.b.t. eenmalige schenkingen of legaten wil hebben, neem dan contact op met ons secretariaat.

 

Aanvullend:
De wetgever vereist transparantie ten aanzien van ANBI-instellingen. Daarom gelden er ter behoud van de ANBI-status aanvullende voorwaarden. Stichting Molen de Weert voldoet uiteraard aan deze wetgeving.

Ons RSIN nummer is: 805557398.

 

Doelstellingen en werkzaamheden.

Stichting Molen de Weert heeft als doelstelling om de Molen te behouden als cultureel erfgoed en haar zo goed mogelijk aan het publiek te presenteren in al haar facetten. Dit doen wij door de Molen open te stellen voor het publiek en wekelijks rondleidingen te verzorgen aan bezoekers maar ook op verzoek aan groepen. Daarnaast verzorgen wij diverse educatieve bijeenkomsten onder andere aan schoolklassen van de basisscholen uit de regio. Ook presenteren wij onze Molen aan groepen op aanvraag en meestal tegen slechts een kleine vergoeding.

 

Inkomsten.

Het mooiste is natuurlijk een draaiende en werkende Molen als wij rondleidingen geven en dit is niet slechts voor de ‘show’ maar ook bittere noodzaak. Om de Molen draaiende te houden en in stand te kunnen houden is een producerende Molen van levensbelang. Verreweg het grootste deel van onze inkomsten wordt gehaald uit de verkoop van onze eigen producten. Daarnaast zijn wij afhankelijk van giften en donaties. Om het onderhoud te kunnen financieren kunnen wij terugvallen op de SIM subsidie die bijdraagt in de kosten van ons onderhoud maar alleen als wij een vergelijkbaar deel ook zelf bijdragen, het is dus niet een gift maar een bijdrage in ons onderhoud.

Voor speciale projecten proberen wij diverse organisaties te benaderen om onze projecten (mede) te financieren. Misschien wat flauw maar om het toch even te noemen, vanuit de Gemeente Meppel is er geen enkele subsidie of gift beschikbaar en vanuit de provincie enkel de draaipremie die afhankelijk wordt gesteld van de draaiuren maar gemaximeerd. Uiteindelijk zijn wij natuurlijk blij met elk bedrag wat ten goede komt aan de Molen.

 

Vermogen.

Alle inkomsten worden gebruikt voor het in stand houden van de Molen. Er is nauwelijks sprake van vermogensopbouw en datgene wat op de bankrekening staat is nodig voor de reserveringen in groot onderhoud. Een deel van het vermogen zit in de Molen zelf en het liquide deel wordt enkel op de bankrekening gezet en niet belegd in wat voor vorm dan ook.

 

Beloningsbeleid.

Wij werken enkel met onbezoldigde vrijwilligers inclusief het bestuur van de stichting en hebben geen personeel in dienst.

 

Activiteiten.

Hierboven is al uitvoerig aangegeven wat de belangrijkste activiteiten zijn. Deze hangen namelijk voor een groot deel samen met de inkomstenbronnen. Naast deze activiteiten worden er uiteraard aanvullende activiteiten uitgevoerd zoals Open Monumenten dagen, diverse lokale festiviteiten, thema dagen en dergelijke, alles met als doel om iedereen zoveel mogelijk van de Molen te laten genieten. 

 

Hieronder kunt u onze financiële verantwoording downloaden inclusief de toelichting op het resultaat en de balans. 

 

Download
Balans 2022
Balans Molen 2022.pdf
Adobe Acrobat document 29.3 KB
Download
Resultaat 2022
Resultaat Molen 2022.pdf
Adobe Acrobat document 36.2 KB